Amdanom ni

Yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gan gonsortiwm o chwe awdurdod lleol – Pen-y-bont Ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen - mae rhaglen £13.5 miliwn SEWCED yn derbyn cymorth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Ein cyflawniadau

Ers 2010, rydym wedi cyflawni’r canlynol:
  • mentrau cymdeithasol sydd wedi cael cymorth – 99
  • mentrau cymdeithasol wedi eu creu – 16
  • cyllid wedi ei fuddsoddi –  £5.3 miliwn
  • swyddi wedi eu creu – 90
cog

Ein hamcanion

Yr hyn yr ydym yn ceisio ei wneud:

  • cynyddu cyfraniad economaidd y trydydd sector
  • darparu cyflogaeth gynaliadwy
  • angori cyfoeth o fewn cymunedau
  • gwella gwasanaethau i gymunedau
  • datblygu rhwydweithiau lleol sy’n annog cymunedau lleol i gydweithio
  • hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol trwy weithgareddau diwylliant a threftadaeth

Mae rhaglen SEWCED yn cynnig ystod eang o gymorth cyllid hyblyg, yn cynnwys gwariant refeniw i gefnogi staff tymor byr a thymor hir, cynllunio busnes, astudiaethau dichonoldeb a phob mathau o weithgareddau eraill yn ymwneud â datblygu a chynnal busnes. Mae’r cynnig cyfalaf dan y rhaglen wedi ei gynllunio i gefnogi prynu asedau cyfalaf, gwella ac ailwampio adeiladau - eto gyda’r nod o hyrwyddo mwy o gynaliadwyedd ymysg buddiolwyr. Cliciwch YMA i weld ein hopsiynau cyllid.

Bydd SEWCED yn rhedeg tan Ebrill 2015 ac, oherwydd galw helaeth, mae’r prosiect yn debygol o gau yn gynharach na hyn. Rydym yn eich cynghori i gysylltu â’ch tîm lleol cyn gynted â phosib gydag unrhyw syniadau prosiect posib.