Cwm Tawel

Sefydlwyd Cwm Tawel ym Mhen-y-bont Ar Ogwr yn 2010 fel grŵp cymunedol yn hyrwyddo crefftau gwledig a chwilota am fwyd. Gyda chymorth gan SEWCED, mae wedi ehangu bellach ac mae’n darparu llety 'glampio' yn cynnwys tipis ac iwrtiaid fel rhan o’i gynllun cynhyrchu incwm.

Nid yn unig y mae wedi canfod bwlch yn y farchnad llety ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond mae hefyd wedi dod â lefel sylweddol o gynaliadwyedd amgylcheddol iddo, wrth gynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl leol sydd wedi bod allan o waith am gyfnod hir.

Mae’r dyfarniad o £130,809 gan SEWCED wedi helpu Cwm Tawel i brynu iwrtiaid ac wedi helpu i dalu cyflog dau aelod o staff i ddatblygu cyfleoedd masnachol i’r safle a chyflenwi gweithdai gwledig.

Mae gan y grŵp bedwar iwrt Mongolaidd, tipis, tŷ crwn/cegin gymunedol, siop ar y safle (sy’n gwerthu cynnyrch lleol) a bloc toiledau/cawodydd ecogyfeillgar. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r safle gwersylla wedi cael 172 o archebion - pob un ar gyfer hyd at bum gwestai - a 58 archeb am gyrsiau, yn bennaf gan wersyllwyd unigol sy’n aros ar y safle.

Cafodd ardal bwrpasol ar gyfer addysg coetir ac ardal ar gyfer cyrsiau i ysgolion a grwpiau cymunedol ei chwblhau eleni, gyda naw ysgol a chwe grŵp tyfu cymunedol wedi gweithio ar y safle eisoes. Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys ehangu’r prosiect glampio a chynnig wi-fi am ddim a phanel gwybodaeth rhyngweithiol.

Bydd yr holl welliannau yn gwella gallu Cwm Tawel i greu incwm, yn caniatáu i’r fenter gymdeithasol roi mwy o gyfleoedd hyfforddiant i bobl leol a chreu mwy o swyddi. Mae’r grŵp hefyd yn bwriadu edrych ar gynhyrchu ynni amgen ar y safle trwy ddefnyddio pŵer dŵr.

Mae llwyddiant Cwm Tawel wedi cael effaith ar y busnesau eraill yn yr ardal. Mae’r Railway Inn - y dafarn agosaf at y maes gwersylla - wedi gweld cynnydd mewn gwerthiant yn ystod y penwythnosau ac yn yr wythnos. Mae’r dafarn yn awr yn cynnig gwasanaeth bws mini i westeion ar y safle i’w cludo adre’n ddiogel ar ddiwedd y noson, ac yn ddiweddar mae wedi dechrau agor yn ystod y dydd i ddarparu brecwast i gyd-fynd gyda’r llety.

Heb y cymorth refeniw gan SEWCED, ni fyddai gan y grŵp yr adnoddau ar gyfer unrhyw un o’r prosiectau hyn. Bydd y buddsoddiad yn ei alluogi i ddod yn hollol hunangynhaliol ac mae staff yn chwilio am gyllid ar gyfer tair swydd ar hyn o bryd: rheolwr datblygu busnes, gweithiwr dan hyfforddiant a swyddog amgylcheddol i weithio ar brosiectau cymunedol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwirfoddoli Yiota Haralambos: “Rydym wir yn gwerthfawrogi’r cymorth yr ydym wedi ei gael gan SEWCED. Mae’n gam mawr o grŵp cymunedol i gwmni cyfyngedig a chynhyrchu incwm i dalu cyflogau staff ac ati. Rydym yn credu bod y prosiect eisoes yn llwyddiant ysgubol a gyda’r hyder hwnnw, rydym yn bwriadu datblygu’r busnes ymhellach.”