Switch.uk.com

Mae SWITCH.uk.com, menter gymdeithasol yn Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd, yn darparu datrysiadau digidol o ansawdd uchel i Fusnesau Bach a Chanolig, sefydliadau trydydd sector ac aelodau cymunedol ledled de Cymru.

Dechreuodd y busnes yn 2006, pan ddyfarnwyd cyllid gan Cymunedau @ Ei Gilydd - menter cynhwysiant digidol gan Lywodraeth Cymru - i gonsortiwm o ganolfannau cymunedol a darparwyr datblygu cymunedol lleol i sefydlu prosiect TGCh cymunedol.

Ar ôl i ymarfer yn y farchnad leol ddangos nad oedd gan nifer fawr o sefydliadau a busnesau trydydd sector fynediad at gymorth technegol, fe grëwyd Switch.uk.com ac aethpwyd ati i helpu 126 o unigolion a 10 sefydliad cymunedol.

Roedd diwedd Cymunedau @ Ei Gilydd yn cyd-fynd â chyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am lansiad y rhaglen Cymunedau 2.0 oedd yn anelu at roi cymorth i fentrau cymdeithasol seiliedig ar DGCh. O ganlyniad, fe gymerodd SWITCH y cam naturiol ymlaen at fod yn fenter gymdeithasol.

Helpodd grant gan SEWCED gyda chostau cyflog y rheolwr prosiect am 12 mis cyntaf y busnes, gan ei alluogi i ddatblygu a chanolbwyntio ar fentrau lleol fel ‘E-nable’, prosiect cynhwysiant digidol sy’n darparu hyfforddiant TG sylfaenol i grwpiau anabl a thrigolion lleol 50+ oed.

Mae prosiectau presennol yn cynnwys gweithio gyda chlwstwr Cymunedau yn Gyntaf Ebwy Fach i fynd i’r afael â’r ‘gwahaniad digidol’ trwy borth cymunedol. Mae rhai o’r gwasanaethau eraill mae Switch yn eu darparu yn cynnwys datblygu gwefan a marchnata digidol a rhwydweithio TG, yn cynnwys seilwaith diwifr ardal eang a chymorth TG.

Dywedodd y Rheolwr Prosiect Sean Granville: “Rydym wedi bod yn derbyn cymorth gan SEWCED ers 2010, ac mae’n deg i ddweud bod yna siawns cryf na fyddem ni yma heddiw heb gefnogaeth barhaus y rhaglen.

“Trwy roi cyllid i SWITCH.uk.com, mae SEWCED, yn anuniongyrchol, wedi helpu unigolion, grwpiau a busnesau bach ar draws de ddwyrain Cymru.”