Torfaen & Blaenau Gwent Mind

Mae Mind Torfaen a Blaenau Gwent yn elusen iechyd meddwl gyda’i phrif swyddfeydd a chanolfan lles ym Mhont-y-pŵl. Mae’n herio stigma, codi ymwybyddiaeth a hyfforddi pobl i ganfod a lleihau effeithiau niweidiol problemau iechyd meddwl.

Wedi ei sefydlu ym 1986 ac yn cael ei alw’n ffurfiol yn Mind Pont-y-pŵl, mae’r sefydliad wedi ehangu i gynnwys y fwrdeistref sirol gyfagos ac mae’n darparu gwasanaethau a hyfforddiant i wella lles y gymuned leol ac ehangach.

Mae’r gwasanaethau yn cynnwys:
  • tai â chymorth – llety â chymorth wedi ei anelu at roi hyder a gallu i breswylwyr gadw tenantiaeth yn llwyddiannus, yn cynnwys cymorth cyn-tenantiaeth i oedolion gwryw 16+ oed
  • cymorth fel y bo’r angen i helpu pobl i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, rheoli eu hiechyd meddwl, cadw eu tenantiaeth a mwynhau ansawdd bywyd da
  • canolfannau lles - mae Prosiect Phoenix, Brynmawr a Rhaglen Canolfan Lles, Pont-y-pŵl yn helpu pobl i fynd at gyngor, grwpiau therapiwtig a chymorth arall o fewn y ddwy dref
  • cwnsela - o fewn amgylchedd diogel, diamod, yn rhoi lle i gleientiaid - mewn partneriaeth â’u cwnsler - ymchwilio eu teimladau a’u sefyllfa
  • Training in Mind, menter gymdeithasol yr elusen, sydd â hyfforddwyr arbenigol sy’n ymroddedig i ddarparu gwybodaeth a chyngor ymarferol i leddfu trallod meddwl

Fe wnaeth cyllid o £79,596 gan SEWCED gyfrannu at benodi rheolwr datblygu busnes i sefydlu gweithgareddau i gynhyrchu incwm. Mae llwyddiant y gwasanaeth cwnsela a’r cynnydd mewn gwerthiant gwasanaethau hyfforddi yn sgil hynny wedi helpu i roi’r elusen ar y trywydd iawn i gyrraedd ei nod o fod yn gynaliadwy.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Emma Hammonds: “Mae Mind Torfaen a Blaenau Gwent yn awr yn sefydliad elusennol proffesiynol iawn ac yn fusnes llwyddiannus, uchel ei barch ledled de Cymru.  Mae’r gwasanaethau gwerthfawr yr ydym yn eu cynnig eisoes wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau nifer o bobl yn y gymuned ac rydym yn cydnabod yr angen i gynnal y gweithgareddau hyn.  Rydym wedi cyflawni rhai pethau gwych ac yn bwriadu adeiladu ar hyn yn y dyfodol.”